فروش قفسه انباری | قفسه بندی انباری|قفسه راک| مدرن سازان بریس | لیست قیمت قفسه فروشگاهی


لیست قیمت قفسه فروشگاهی

لیست قیمت قفسه فروشگاهی

 

لیست قیمت بهمن 99  تجهیزات قفسه هایپری شرکت مدرن سازان بریس 

ردیف نام کالا قیمت(ریال)
1 صفحه چند منظوره 1s 5cm با ابعاد 20cm * 90cm با ضخامت ورق 0.7mm 640,000
2 صفحه چند منظوره 1s 5cm با ابعاد 25cm * 90cm با ضخامت ورق 0.7mm 730,000
4 صفحه چند منظوره 1s 5cm با ابعاد 30cm * 90cm با ضخامت ورق 0.7mm 820,000
5 صفحه چند منظوره 2s 5cm با ابعاد 35cm * 90cm با ضخامت ورق 0.7mm 980,000
6 صفحه چند منظوره 2s 5cm با ابعاد 40cm * 90cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,070,000
7 صفحه چند منظوره 2s 5cm با ابعاد 45cm * 90cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,150,000
8 صفحه پشت تمام پانچ چند منظوره با ابعاد  30cm * 90cm با ضخامت ورق 0.9mm 1,000,000
9 صفحه پشت چند منظوره با ابعاد 30cm * 90cm با ضخامت ورق 0.7mm 750,000
10 صفحه چند منظوره 1s 5cm با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 500,000
11 صفحه چند منظوره 1s 5cm با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 570,000
12 صفحه چند منظوره 2s 5cm با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 650,000
13 صفحه چند منظوره 2s 5cm با ابعاد 35cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 770,000
14 صفحه چند منظوره 2s 5cm با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 840,000
15 صفحه چند منظوره 2s 5cm با ابعاد 45cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 900,000
16 صفحه پشت چند منظوره با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 600,000
17 صفحه چند منظوره با ابعاد 20cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm 380,000
18 صفحه چند منظوره با ابعاد 25cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm 430,000
19 صفحه چند منظوره 2s 5cm با ابعاد 30cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm 490,000
20 صفحه چند منظوره 2s 5cm با ابعاد 35cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm 580,000
21 صفحه چند منظوره 2s 5cm با ابعاد 40cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm 630,000
22 صفحه چند منظوره 2s 5cm با ابعاد 45cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm 680,000
23 قید چند منظوره با ابعاد 90cm با ضخامت ورق 0.7mm 350,000
24 قید چند منظوره با ابعاد 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 280,000
25 قید چند منظوره با ابعاد 50cm با ضخامت ورق 0.7mm 200,000
26 براکت چند منظوره با ابعاد 20cm با ضخامت ورق 2mm 80,000
27 براکت چند منظوره با ابعاد 25cm با ضخامت ورق 2mm 95,000
28 براکت چند منظوره با ابعاد 30cm با ضخامت ورق 2mm 110,000
29 براکت چند منظوره با ابعاد 35cm با ضخامت ورق 2mm 130,000
30 براکت چند منظوره با ابعاد 40cm با ضخامت ورق 2.3mm 160,000
31 براکت چند منظوره با ابعاد 45cm با ضخامت ورق 2.3mm 180,000
32 پایه دیواری چند منظوره با ابعاد ارتفاع 1.2m با عرض 9cm با ضخامت ورق 1.5mm 500,000
33 پایه دیواری چند منظوره با ابعاد ارتفاع 1.5m با عرض 9cm با ضخامت ورق 1.5mm 650,0000
34 پایه دیواری چند منظوره با ابعاد ارتفاع 2.5m با عرض 9cm با ضخامت ورق 1.5mm 1,050,000
35 پایه دیواری چند منظوره با ابعاد ارتفاع 2m با عرض 9cm با ضخامت ورق 1.5mm 850,000
36 پایه دیواری چند منظوره با ابعاد ارتفاع 3m با عرض 9cm با ضخامت ورق 1.5mm 1,250,000
37 پایه خودایستا چند منظوره با ابعاد ارتفاع 1.45m ته 40cm با پروفیل 40mm * 60mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 2,350,000
38 پایه خودایستا چند منظوره با ابعاد ارتفاع 1.75m ته 40cm با پروفیل 40mm * 60mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 2,650,000
39 پایه خودایستا چند منظوره با ابعاد ارتفاع 2.1m ته 40cm با پروفیل 40mm * 60mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 2,990,000
40 پایه خودایستا چند منظوره با ابعاد ارتفاع 2.4m ته 40cm با پروفیل 40mm * 60mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,290,000
41 پایه وسط فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.45m ته 40cm با ضخامت پروفیل 1.5mm 2,950,000
42 پایه وسط فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.45m انتهایی ته 40cm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,100,000
43 پایه وسط فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.75mته 40cm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,250,000
44 پایه وسط فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.75m انتهایی ته 40cm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,300,000
45 پایه وسط فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 2.10mته 40cm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,650,000
46 پایه وسط فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 2.10m انتهایی ته 40cm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,700,000
47 پایه وسط فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 2.40mته 40cm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,950,000
48 پایه وسط فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 2.40m انتهایی ته 40cm با ضخامت پروفیل 1.5mm 4,000,000
49 قوس انتهایی با ابعاد 20cm به همراه 4 عدد براکت با ضخامت 0.9mm 1,350,000
50 قوس انتهایی با ابعاد 25cm به همراه 4 عدد براکت با ضخامت 0.9mm 1,650,000
51 قوس انتهایی با ابعاد 30cm به همراه 4 عدد براکت با ضخامت 0.9mm 1,980,000
52 قوس انتهایی با ابعاد 35cm به همراه 4 عدد براکت با ضخامت 0.9mm 2,450,000
53 قوس انتهایی با ابعاد 40cm به همراه 4 عدد براکت با ضخامت 0.9mm 2,850,000
54 قوس انتهایی با ابعاد 40cm به همراه با 4 عدد ته پایه با ضخامت 0.9mm 2,350,000
55 پاخور قوس 40cm با ابعاد 14cm * 135cm با ضخامت 0.7mm 900,000
57 حفاظ قوس چند منظوره با ابعاد  20cm 120,000
58 حفاظ قوس 20 آبکاری چندمنظوره 150,000
59 حفاظ قوس چند منظوره با ابعاد  25cm 125,000
60 حفاظ قوس 25 آبکاری چندمنظوره 160,000
61 حفاظ قوس چند منظوره با ابعاد  30cm 150,000
62 حفاظ قوس 30 آبکاری چندمنظوره 180,000
63 حفاظ قوس چند منظوره با ابعاد  35cm 170,000
64 حفاظ قوس 35 آبکاری چندمنظوره 190,000
65 حفاظ قوس چند منظوره با ابعاد  40cm 200,000
66 حفاظ قوس 40 آبکاری چندمنظوره 210,000
67 حفاظ چند منظوره جلو سایز 90cm با مفتول 4mm 120,000
68 حفاظ آبکاری چند منظوره جلو سایز 90cm  با مفتول 4mm 125,000
69 حفاظ چند منظوره جلو سایز 70cm با مفتول 4mm 110,000
70 حفاظ آبکاری چند منظوره جلو سایز 70cm  با مفتول 4mm 120,000
71 حفاظ چند منظوره جلو سایز 50cm با مفتول 4mm 95,000
72 حفاظ آبکاری چند منظوره جلو سایز 50cm  با مفتول 4mm 110,000
73 توری پشت چند منظوره با ابعاد 65cm * 140cm با مفتول 4mm 1,350,000
74 توری پشت چند منظوره با ابعاد 65cm * 170cm با مفتول 4mm 1,650,000
75 توری پشت چند منظوره با ابعاد 65cm * 210cm با مفتول 4mm 1,880,000
76 توری پشت چند منظوره با ابعاد 65cm * 230cm با مفتول 4mm 2,150,000
77 توری پشت چند منظوره با ابعاد 85cm * 140cm با مفتول 4mm 1,650,000
78 توری پشت چند منظوره با ابعاد 85cm * 170cm با مفتول 4mm 1,950,000
79 توری پشت چند منظوره با ابعاد 85cm * 210cm با مفتول 4mm 2,200,000
80 توری پشت چند منظوره با ابعاد 85cm * 230cm با مفتول 4mm 2,650,000

تجهیز انبار و فروشگاه خود را به ما بسپارید

شرکت قفسه بندی مدرن سازان بریس یکی از بزرگترین فروشندگان انواع قفسه انباری ، قفسه فروشگاهی و تجهیزات مربوطه میباشد . خدمات شرکت قفسه بندی مدرن سازان بریس شامل مشاوره ، ساخت ، نصب و اجرای انواع قفسه بندی فلزی ، قفسه بندی انباری ، قفسه بندی صنعتی ، قفسه بندی فروشگاهی ، قفسه بندی انباری راک ، قفسه بندی انباری پانل راک ، قفسه بندی پیچ و مهره ای ، قفسه بندی خود راهرو ، قفسه بندی درایوین راک ، قفسه بندی راک کفپوشدار و... میباشد.تجهیز انبار و فروشگاه تخصص ماست . ارزانترین قیمت قفسه انباری و قفسه فروشگاهی را از مدرن سازان بریس دریافت نمایید .

جهت ثبت سفارش ویا استعلام قیمت قفسه با ما تماس حاصل فرمایید
021-66902684 09128898468
ارزانترین قیمت قفسه انباری
ارزانترین قیمت قفسه انباری
ارسال قفسه به سراسر کشور
ارسال قفسه به سراسر کشور
رایگان فروش قفسه
مشاوره رایگان فروش قفسه
خرید قفسه با کیفیت
خرید قفسه با کیفیت
صرفه جویی در زمان
صرفه جویی در زمان

سفارش از طریق واتساپ
مشاهده صفحه اینستاگرام مدرن سازان بریس