فروش قفسه انباری | قفسه بندی انباری|قفسه راک| مدرن سازان بریس | لیست قیمت قفسه انباری


لیست قیمت قفسه انباری

لیست قیمت قفسه انباری

 

لیست قیمت بهمن ماه 1400 تجهیزات قفسه بندی انباری شرکت مدرن سازان بریس 

لیست قیمت قفسه انباری پیچ و مهره ای     تاریخ :1400/10/27
ردیف تفکیک نام کالا  
1 صفحه پیچ
و مهره ای
سایز 95
ضخامت 0.7mm
صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 20cm * 95cm ضخامت 0.7mm 718,200
2   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 20cm * 95cm ضخامت 0.7mm 742,500
3   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 25cm * 95cm ضخامت 0.7mm 835,650
4   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 25cm * 95cm ضخامت 0.7mm 861,300
5   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 30cm * 95cm ضخامت 0.7mm 953,100
6   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 30cm * 95cm ضخامت 0.7mm 980,100
7   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 35cm * 95cm ضخامت 0.7mm 1,070,550
8   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 35cm * 95cm ضخامت 0.7mm 1,100,250
9   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 40cm * 95cm ضخامت 0.7mm 1,188,000
10   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 40cm * 95cm ضخامت 0.7mm 1,219,050
11   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 45cm * 95cm ضخامت 0.7mm 1,305,450
12   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 45cm * 95cm ضخامت 0.7mm 1,339,200
13   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 50cm * 95cm ضخامت 0.7mm 1,424,250
14   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 50cm * 95cm ضخامت 0.7mm 1,458,000
15   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 60cm * 95cm ضخامت 0.7mm 1,662,000
16   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 60cm * 95cm ضخامت 0.7mm 1,828,000
17 صفحه پیچ
و مهره ای
سایز 95
ضخامت 0.8mm
صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 20cm * 95cm ضخامت 0.8mm 805,950
18   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 20cm * 95cm ضخامت 0.8mm 830,250
19   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 25cm * 95cm ضخامت 0.8mm 939,600
20   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 25cm * 95cm ضخامت 0.8mm 963,900
21   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 30cm * 95cm ضخامت 0.8mm 1,071,900
22   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 30cm * 95cm ضخامت 0.8mm 1,098,900
23   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 35cm * 95cm ضخامت 0.8mm 1,205,550
24   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 35cm * 95cm ضخامت 0.8mm 1,236,600
25   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 40cm * 95cm ضخامت 0.8mm 1,337,850
26   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 40cm * 95cm ضخامت 0.8mm 1,370,250
27   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 45cm * 95cm ضخامت 0.8mm 1,471,500
28   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 45cm * 95cm ضخامت 0.8mm 1,505,250
29   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 50cm * 95cm ضخامت 0.8mm 1,603,800
30   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 50cm * 95cm ضخامت 0.8mm 1,634,850
31   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 60cm * 95cm ضخامت 0.8mm 1,838,700
32 صفحه پیچ
و مهره ای
سایز 80
ضخامت 0.7mm
صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 20cm * 80cm ضخامت 0.7mm 626,400
33   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 20cm * 80cm ضخامت 0.7mm 648,000
34   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 25cm * 80cm ضخامت 0.7mm 727,650
35   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 25cm * 80cm ضخامت 0.7mm 751,950
36   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 30cm * 80cm ضخامت 0.7mm 830,250
37   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 30cm * 80cm ضخامت 0.7mm 854,550
38   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 35cm * 80cm ضخامت 0.7mm 931,500
39   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 35cm * 80cm ضخامت 0.7mm 958,500
40   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 40cm * 80cm ضخامت 0.7mm 1,032,750
41   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 40cm * 80cm ضخامت 0.7mm 1,063,800
42   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 45cm * 80cm ضخامت 0.7mm 1,135,350
43   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 45cm * 80cm ضخامت 0.7mm 1,166,400
44   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 50cm * 80cm ضخامت 0.7mm 1,237,950
45   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 50cm * 80cm ضخامت 0.7mm 1,271,700
46   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 60cm * 80cm ضخامت 0.8mm 1,642,950
48   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 60cm * 80cm ضخامت 0.7mm 1,568,000
49 صفحه پیچ
و مهره ای
سایز 70
ضخامت 0.7mm
صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 20cm * 70cm ضخامت 0.7mm 545,400
50   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 20cm * 70cm ضخامت 0.7mm 564,300
51   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 25cm * 70cm ضخامت 0.7mm 654,750
52   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 25cm * 70cm ضخامت 0.7mm 600,750
53   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 30cm * 70cm ضخامت 0.7mm 724,950
54   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 30cm * 70cm ضخامت 0.7mm 746,550
55   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 35cm * 70cm ضخامت 0.7mm 814,050
56   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 35cm * 70cm ضخامت 0.7mm 838,350
57   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 40cm * 70cm ضخامت 0.7mm 905,850
58   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 40cm * 70cm ضخامت 0.7mm 931,500
59   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 45cm * 70cm ضخامت 0.7mm 994,950
60   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 45cm * 70cm ضخامت 0.7mm 1,023,300
61   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 50cm * 70cm ضخامت 0.7mm 1,085,400
62   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 50cm * 70cm ضخامت 0.7mm 1,115,100
63   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 60cm * 70cm ضخامت 0.8mm 1,472,850
64 صفحه پیچ
و مهره ای
سایز 50
ضخامت 0.7mm
صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 20cm * 50cm ضخامت 0.7mm 448,200
65   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 20cm * 50cm ضخامت 0.7mm 463,050
66   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 25cm * 50cm ضخامت 0.7mm 522,450
67   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 25cm * 50cm ضخامت 0.7mm 538,650
68   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 30cm * 50cm ضخامت 0.7mm 596,700
69   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 30cm * 50cm ضخامت 0.7mm 614,250
70   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 35cm * 50cm ضخامت 0.7mm 669,600
71   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 35cm * 50cm ضخامت 0.7mm 689,850
72   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 40cm * 50cm ضخامت 0.7mm 743,850
73   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 40cm * 50cm ضخامت 0.7mm 765,450
74   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 45cm * 50cm ضخامت 0.7mm 818,100
75   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 45cm * 50cm ضخامت 0.7mm 842,400
76   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 50cm * 50cm ضخامت 0.7mm 892,350
77   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 50cm * 50cm ضخامت 0.7mm 919,350
78   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 60cm * 50cm ضخامت 0.7mm 937,000
79   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 60cm * 50cm ضخامت 0.7mm 1,031,000
 80   صفحه پیچ و مهره ای 1s 5cm سایز 60cm * 95cm ضخامت 0.8mm 1,930,500
 81   صفحه پیچ و مهره ای 1s 5cm سایز 60cm * 80cm ضخامت 0.8mm 1,675,350
 82   صفحه پیچ و مهره ای 1s 5cm سایز 60cm *70cm ضخامت 0.8mm 1,505,250
 83   صفحه پیچ و مهره ای 1s 7cm سایز 60cm * 95cm ضخامت 0.8mm 1,953,450
 84   صفحه پیچ و مهره ای 1s 7cm سایز 60cm *80cm ضخامت 0.8mm 1,706,400
 85   صفحه پیچ و مهره ای 1s 7cm سایز 60cm *70cm ضخامت 0.8mm 1,536,300
 86   صفحه پیچ و مهره ای 2s 5cm سایز 60cm * 95cm ضخامت 0.8mm 2,004,750
 87   صفحه پیچ و مهره ای 2s 5cm سایز 60cm * 80cm ضخامت 0.8mm 1,749,600
 88   صفحه پیچ و مهره ای 2s 5cm سایز 60cm * 70cm ضخامت 0.8mm 1,579,500
 89   صفحه پیچ و مهره ای 2s 7cm سایز 60cm * 95cm ضخامت 0.8mm 2,057,400
 90   صفحه پیچ و مهره ای 2s 7cm سایز 60cm * 80cm ضخامت 0.8mm 1,802,250
 91   صفحه پیچ و مهره ای 2s 7cm سایز 60cm * 70cm ضخامت 0.8mm 1,632,150
92 پایه پیچ
و مهره ای ضخامت 2mm
پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 1.5m عرض 7.5cm ضخامت 2mm 715,500
93   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 1.5m عرض 7.5cm ضخامت 2mm 719,550
94   پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2m عرض 7.5cm ضخامت 2mm 946,350
95   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 2m عرض 7.5cm ضخامت 2mm 954,450
96   پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2.5m عرض 7.5cm ضخامت 2mm 1,179,900
97   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 2.5m عرض 7.5cm ضخامت 2mm 1,188,000
98   پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 3m عرض 7.5cm ضخامت 2mm 1,413,450
99   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 3m عرض 7.5cm ضخامت 2mm 1,422,900
100 پایه پیچ
و مهره ای ضخامت 1.5mm
پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 1.5m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm 558,900
101   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 1.5m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm 562,950
102   پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm 739,800
103   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 2m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm 747,900
104   پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2.5m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm 920,700
105   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 2.5m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm 930,150
106   پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 3m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm 1,102,950
107   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 3m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm 1,112,400
108 پایه پیچ
و مهره ای ضخامت 1.25mm
پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 1.5m عرض 7.5cm ضخامت 1.25mm 471,150
109   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 1.5m عرض 7.5cm ضخامت 1.25mm 477,900
110   پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2m عرض 7.5cm ضخامت 1.25mm 623,700
111   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 2m عرض 7.5cm ضخامت 1.25mm 631,800
112   پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2.5m عرض 7.5cm ضخامت 1.25mm 776,250
113   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 2.5m عرض 7.5cm ضخامت 1.25mm 784,350
114   پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 3m عرض 7.5cm ضخامت 1.25mm 928,800
115   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 3m عرض 7.5cm ضخامت 1.25mm 939,600
116 پایه پیچ
و مهره ای ضخامت 1mm
پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 1.5m عرض 7.5cm ضخامت 1mm 384,750
117   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 1.5m عرض 7.5cm ضخامت 1mm 390,150
118   پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2m عرض 7.5cm ضخامت 1mm 508,950
119   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 2m عرض 7.5cm ضخامت 1mm 515,700
120   پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2.5m عرض 7.5cm ضخامت 1mm 631,800
121   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 2.5m عرض 7.5cm ضخامت 1mm 641,250
122   پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 3m عرض 7.5cm ضخامت 1mm 754,650
123   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 3m عرض 7.5cm ضخامت 1mm 765,450
124 پایه پیچ و مهره ایی عراقی پایه پیچ و مهره ای عراقی طول 2m سایز 4cm * 6cm ضخامت 2mm 1,216,350
125   پایه پیچ و مهره ای عراقی طول 2.5m سایز 4cm * 6cm ضخامت 2mm 1,517,400
126   پایه پیچ و مهره ای عراقی طول 3m سایز 4cm * 6cm ضخامت 2mm 1,817,100
127 پایه پیچ و مهره ایی سایز 8*4 ضخامت 2mm پایه پیچ و مهره ای طول 2m سایز 4cm * 8cm ضخامت 2mm 1,509,300
128   پایه پیچ و مهره ای طول 2.5m سایز 4cm * 8cm ضخامت 2mm 1,875,150
129   پایه پیچ و مهره ای طول 3m سایز 4cm * 8cm ضخامت 2mm 2,239,650
130 پایه پیچ و مهره ایی سایز 8*4 ضخامت 3mm پایه پیچ و مهره ای طول 2m سایز 4cm * 8cm ضخامت 3mm 2,089,800
131   پایه پیچ و مهره ای طول 2.5m سایز 4cm * 8cm ضخامت 3mm 2,601,450
132   پایه پیچ و مهره ای طول 3m سایز 4cm * 8cm ضخامت 3mm 3,111,750
133 پایه پیچ و مهره ایی سایز 6*4 ضخامت 2mm پایه پیچ و مهره ای طول 2m سایز 4cm * 6cm ضخامت 2mm 1,266,300
134   پایه پیچ و مهره ای طول 2.5m سایز 4cm * 6cm ضخامت 2mm 1,570,050
135   پایه پیچ و مهره ای طول 3m سایز 4cm * 6cm ضخامت 2mm 1,875,150
136 پایه پیچ و مهره ایی سایز 6*4 ضخامت 3mm پایه پیچ و مهره ای طول 2m سایز 4cm * 6cm ضخامت 3mm 1,748,250
137   پایه پیچ و مهره ای طول 2.5m سایز 4cm * 6cm ضخامت 3mm 2,174,850
138   پایه پیچ و مهره ای طول 3m سایز 4cm * 6cm ضخامت 3mm 2,601,450
139   پیچ و مهره سایز 8 1.5cm 9,990

تجهیز انبار و فروشگاه خود را به ما بسپارید

شرکت قفسه بندی مدرن سازان بریس یکی از بزرگترین فروشندگان انواع قفسه انباری ، قفسه فروشگاهی و تجهیزات مربوطه میباشد . خدمات شرکت قفسه بندی مدرن سازان بریس شامل مشاوره ، ساخت ، نصب و اجرای انواع قفسه بندی فلزی ، قفسه بندی انباری ، قفسه بندی صنعتی ، قفسه بندی فروشگاهی ، قفسه بندی انباری راک ، قفسه بندی انباری پانل راک ، قفسه بندی پیچ و مهره ای ، قفسه بندی خود راهرو ، قفسه بندی درایوین راک ، قفسه بندی راک کفپوشدار و... میباشد.تجهیز انبار و فروشگاه تخصص ماست . ارزانترین قیمت قفسه انباری و قفسه فروشگاهی را از مدرن سازان بریس دریافت نمایید .

جهت ثبت سفارش ویا استعلام قیمت قفسه با ما تماس حاصل فرمایید
021-66574296 09128898468
ارزانترین قیمت قفسه انباری
ارزانترین قیمت قفسه انباری
ارسال قفسه به سراسر کشور
ارسال قفسه به سراسر کشور
رایگان فروش قفسه
مشاوره رایگان فروش قفسه
خرید قفسه با کیفیت
خرید قفسه با کیفیت
صرفه جویی در زمان
صرفه جویی در زمان

سفارش از طریق واتساپ
مشاهده صفحه اینستاگرام مدرن سازان بریس